السیدی اورجینال آی فون ۶ کیفیت AAA

 

قیمت تکفروشی ۴۰۰۰۰۰ تومن

هزینه نصب در صورت تمایل ۸۰۰۰۰ تومن

السیدی غیر اصلی ۱۴۰۰۰۰ و ۲۸۰۰۰۰ تومان   پیشنهاد نمیشود.