السیدی اورجینال آی فون ۷ کیفیت AAA

قیمت السیدی روی کار اورجینال ۱ م تومن

قیمت تکفروشی السیدی اورجینال نو ۸۵۰۰۰۰ تومن

هزینه نصب در صورت تمایل ۱۰۰۰۰۰ تومن

السیدی غیر اصلی ۳۵۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰۰ تومان   پیشنهاد نمیشود.