فروش قطعات APPLE به نرخ تجاری و عمده

با توجه به اینکه این مجموعه تنها مجموعه آموزشی اپل میباشد.

در راستای پشتیبانی واقعی آموزشی فروشگاه قطعات اپل دایر نموده است.

استفاده از این فروشگاه برای عموم آزاد است.