یکی از مهمترین مباحث آموزشی که بایستی آموزش داده شود مبحث عیب یابی میباشد.

مادامی که تعمیر کار عیب یابی درستی نداشته و روند تعمیرات را تشخیص ندهد در تعمیرات دچار مشکل خواهد شد.این مبحث به تفضیل بحث میشود.