السیدی اورجینال آی فون ۶s plus کیفیت AAA

قیمت السیدی روی کار اورجینال ۹۰۰۰۰۰ تومن

قیمت تکفروشی السیدی اورجینال نو ۸۰۰۰۰۰ تومن

هزینه نصب در صورت تمایل ۱۰۰۰۰۰ تومن

السیدی غیر اصلی ۵۰۰۰۰۰ تومان   پیشنهاد نمیشود.