السیدی اورجینال ۵ اس کیفیت AAA

قیمت تکفروشی ۲۵۰۰۰۰ تومن

هزینه نصب در صورت تمایل ۵۰۰۰۰ تومن

السیدی غیر اصلی ۱۱۰۰۰۰ تومان   پیشنهاد نمیشود.