آموزش تعمیر گوشیهای اپل

تنها مجموعه برگزار کننده آموزش تعمیر محصولات اپل در ایران میباشد.که به صورت آکادمیک و عملی که در مجموعه فن آموز برگزار میشود.


پس از گزراندن دوره های آموزش تعمیر موبایل در کلاسهای فن آموز کار آموزان به راحتی توانایی تشخیص قطعات کل روی برد را بدون در اختیلر داشتن نقشه شماتیک بردها خواهند داشت.


یکی از مهمترین مباحث آموزشی که بایستی آموزش داده شود مبحث عیب یابی میباشد.

مادامی که تعمیر کار عیب یابی درستی نداشته و روند تعمیرات را تشخیص ندهد در تعمیرات دچار مشکل خواهد شد.این مبحث به تفضیل بحث میشود.


یکی از مهمترین مباحث آموزشی در این مجموعه آموزشی تشخیص طبقات و قطعات بر روی برد موبایل و تبلت است.با توجه به در اختیار نبودن نقشه شماتیک برد گوشیها توانایی تشخیص قطعات روی برد برای تعمیرکار یک اولویت و مزیت به حساب میاید.

با ما این تفاوت را احساس خواهید گرد