السیدی اورجینال آی فون ۶ plus کیفیت AAA

قیمت السیدی روی کار اورجینال ۸۰۰۰۰۰ تومن

قیمت تکفروشی السیدی اورجینال نو ۶۰۰۰۰۰ تومن

هزینه نصب در صورت تمایل ۱۰۰۰۰۰ تومن

السیدی غیر اصلی ۳۵۰۰۰۰ تومان   پیشنهاد نمیشود.