یکی از مهمترین مباحث آموزشی که بایستی آموزش داده شود مبحث عیب یابی میباشد.

مادامی که تعمیر کار عیب یابی درستی نداشته و روند تعمیرات را تشخیص ندهد در تعمیرات دچار مشکل خواهد شد.این مبحث به تفضیل بحث میشود.


یکی از مهمترین مباحث آموزشی در این مجموعه آموزشی تشخیص طبقات و قطعات بر روی برد موبایل و تبلت است.با توجه به در اختیار نبودن نقشه شماتیک برد گوشیها توانایی تشخیص قطعات روی برد برای تعمیرکار یک اولویت و مزیت به حساب میاید.

با ما این تفاوت را احساس خواهید گرد