یکی از مهمترین مباحث آموزشی در این مجموعه آموزشی تشخیص طبقات و قطعات بر روی برد موبایل و تبلت است.با توجه به در اختیار نبودن نقشه شماتیک برد گوشیها توانایی تشخیص قطعات روی برد برای تعمیرکار یک اولویت و مزیت به حساب میاید.

با ما این تفاوت را احساس خواهید گرد

One thought on “تشریح تشخیص قطعات.طبقه رادیویی

ثبت دیدگاه