پس از گزراندن دوره های آموزش تعمیر موبایل در کلاسهای فن آموز کار آموزان به راحتی توانایی تشخیص قطعات کل روی برد را بدون در اختیلر داشتن نقشه شماتیک بردها خواهند داشت.

ثبت دیدگاه