آموزش تعمیرات تلویزیون

 آموزش تعمیرات تلویزیون LCD & LED & 3D TV

مدت دوره آموزشی تعمیرات تلویزیون های LED , LCD و 3D  به طور میانگین دو برابر موسسات مشابه و تا زمان یادگیری کار آموزان ادامه خواهد داشت ،همچنین خدمات رفاهی اقامت دانشجویی در تهران برای کار آموزان غیر بومی تدارک دیده شده است.

مرکز دوره های تخصصی آموزش تعمیرات سخت افزار و الکترونیک فن آموز برگزار کننده دوره های آموزش تعمیرات تلویزیون که نحوه برگزاری آن به این شرح است :

 • آشـنـایـی بــا ساخـتـار پــیـکـسـل ها
 • آشـنـایـی بـا مـنـو مخـفی تـلویـزیـون
 • آمـوزش الـکـتــرونـیـک مـقــدمـاتـی
 • آمــوزش تـعـمـیـر بـرد کـنـتـرل پـنـل
 • شـنـاسـایـی  بــردهـای اسـتـفاده شـده در TV
 • نـحـوه تـسـت و ولـتاژگـیری قـطعـات روی برد
 • آموزش نقشه خـوانی و عیب یابی طـبق نـقـشه
 • آموزش دنبال کردن عیوب بـدون نیاز به نـقـشه
 • آشنایی با مدار تیونر و نحـوه عـملکرد آن در TV
 • آشنایی با بافـرهای گرافیک و مشـکلات آنــهـا
 • آشـنـایـی بـا مدار GPU و پـردازشگر تـصـویـر
 • آشـنـایـی بـا بـخــش ورودی و خـروجـی AV
 • آشنـایی با نحوه پـردازش صـوت در تلویـزیـون
 • آشنایـی بـا بـخـش ورودی و خـروجی HDMI
 • نــحـوه بـرنـامـه ریـزی و پـروگـرام کردن  TV
 • آشنــایـی بـا مـدار پـروتــکت در تـلویـزیـون
 • آشـنـایـی بـا ابـزار و تــجـهیزات تـعـمـیـرات
 • نـحـوه عـیـب یـابـی تــوسط اسـیـلـسکـوپ
 • آشـنـایـی بـا نـحوه عـملکرد تـلویزیون و نحـوه تصویر سازی
 •  آشـنایـی بـا سـیسـتم هـای تـصـویر سـازی PAL , NTSC
 • آشـنـایـی بـا تـشـخـیـص رنـگ ها در پــنـلهای مـخـتـلـف
 • نـحـوه تـسـت و تـعـویـض قـطـعـات الـکـتــرونـیـکی TV
 • آشــنــایـی بـا انـواع پــنــل هـای نـمـایـشـگـرLED,LCD
 • آشـنـایـی بــا مـدارات تــغـذیه سـوئـیچـیـنگ  تـلویـزیون
 • آشـنایـی با بـاز و بـست صـحیح  تلـویزیـون هـای LED,LCD,Plasma
 • آشـنایی بـا مـدار تغـذیه اینـورتـر و نحوه عملکرد آن در مدار high volta