السیدی اورجینال آی فون ۶s plus کیفیت AAA

قیمت السیدی روی کار اورجینال ۹۰۰۰۰۰ تومن

قیمت تکفروشی السیدی اورجینال نو ۸۰۰۰۰۰ تومن

هزینه نصب در صورت تمایل ۱۰۰۰۰۰ تومن

السیدی غیر اصلی ۵۰۰۰۰۰ تومان   پیشنهاد نمیشود.


السیدی اورجینال آی فون ۶ plus کیفیت AAA

قیمت السیدی روی کار اورجینال ۸۰۰۰۰۰ تومن

قیمت تکفروشی السیدی اورجینال نو ۶۰۰۰۰۰ تومن

هزینه نصب در صورت تمایل ۱۰۰۰۰۰ تومن

السیدی غیر اصلی ۳۵۰۰۰۰ تومان   پیشنهاد نمیشود.


السیدی اورجینال آی فون ۷ کیفیت AAA

قیمت السیدی روی کار اورجینال ۱ م تومن

قیمت تکفروشی السیدی اورجینال نو ۸۵۰۰۰۰ تومن

هزینه نصب در صورت تمایل ۱۰۰۰۰۰ تومن

السیدی غیر اصلی ۳۵۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰۰ تومان   پیشنهاد نمیشود.


فروش لوازم جانبی موبایل به نرخ تجاری و عمده

 

آموزشگاه فن آموز با هدف پشتیبانی از کارآموزان این مجموعه اقدام به دایر کردن بخش فروش لوازم جانبی با کیفیتهای مختلف زیر نرخ بازار نموده است.

استفاده از این فروشگاه برای عموم آزاد است.


السیدی اورجینال آی فون ۶s کیفیت AAA

 

قیمت تکفروشی ۶۱۰۰۰۰ تومن

هزینه نصب در صورت تمایل ۱۰۰۰۰۰ تومن

السیدی غیر اصلی ۱۶۰۰۰۰ و ۳۱۰۰۰۰ تومان   پیشنهاد نمیشود.


السیدی اورجینال آی فون ۶ کیفیت AAA

 

قیمت تکفروشی ۴۰۰۰۰۰ تومن

هزینه نصب در صورت تمایل ۸۰۰۰۰ تومن

السیدی غیر اصلی ۱۴۰۰۰۰ و ۲۸۰۰۰۰ تومان   پیشنهاد نمیشود.


السیدی اورجینال ۵ اس کیفیت AAA

قیمت تکفروشی ۲۵۰۰۰۰ تومن

هزینه نصب در صورت تمایل ۵۰۰۰۰ تومن

السیدی غیر اصلی ۱۱۰۰۰۰ تومان   پیشنهاد نمیشود.


فروش قطعات موبایل به نرخ تجاری و عمده

آموزشگاه فن آموز با هدف پشتیبانی از کارآموزان این مجموعه اقدام به دایر کردن بخش فروش قطعات با کیفیتهای مختلف زیر نرخ بازار نموده است.

استفاده از این فروشگاه برای عموم آزاد است.